COVID-19

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19

ดาวน์โหลด/พิมพ์เกียรติบัตร

ลงทะเบียน/ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบจำนวน 535,248 ครั้ง
1
ขออภัยในความไม่สะดวก ถ้าหากพบปัญหาในการใช้งาน (โหลดเกียรติบัตรไม่ได้/ไม่มีชื่อในเกียรติบัตร) ท่านสามารถกลับมาดาวน์โหลดได้ใหม่ในภายหลัง
3