โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

# รายการ PDF URL

ข้อมูลพื้นฐาน

1 โครงสร้างURL
2 ข้อมูลผู้บริหารPDF
3 อำนาจหน้าที่PDF
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานURL
5 ข้อมูลการติดต่อPDFURL
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องPDF

การประชาสัมพันธ์

7 ข่าวประชาสัมพันธ์URL

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8 Q&APDFURL
9 Social NetworkURL

การดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปีURL
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนURL
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีURL

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานPDF

การให้บริการ

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการPDF
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการPDF
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการPDF
17 E–ServiceURL

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีURL
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนURL
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีURL

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุPDF
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุPDFURL
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนPDF
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีPDF

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลPDF
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลURL
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลURL
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีPDF

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบPDF
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบURL
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีPDF

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นURL
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมPDF

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารPDF
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารPDF

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีPDF
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตPDF

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรPDF

แผนป้องกันการทุจริต

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตPDF
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนPDF
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีPDF

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานPDF
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานPDF