งานวิทยฐานะ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

details
[PA] มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[PA] การลดเวลาการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
[ว.21] บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ประจำภาคเรียนที่ 1
[ว.21] แบบ วฐ.1-3
[ว.17] คู่มือการประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน
[ว.21] คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
[ว.21] แบบรายงาน วฐ. 2
[ว.21] เอกสารประกอบการประเมิน วฐ.2 ปีการศึกษา 2563
[ว.21] บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ประจำปีการศึกษา 2563
[PA] ตัวชี้วัดการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)
[ว.21] ประกาศการนับชั่วโมงปฏิบัติงาน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
[ว.21] ตัวอย่างการกรอกข้อมูล วฐ.2 ของอาจารย์ฉลาด ไชยสรุะ ให้คุณครูทุกท่านกรอกตามแบบฟอร์มนี้
[ว.17] บันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว.17
[ว.17] ตัวอย่างเอกสาร กคศ.1-3 และรายละเอียดการกรอก
[ว.17] เอกสารตัวอย่าง กคศ. 1-3 เพื่อยื่นขอประเมิน ว.17
[PA] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
[ว.21] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563
[ว.17] Bjj