งานวิทยฐานะ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

Bootstrap Example
[ว.21] บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ประจำภาคเรียนที่ 1
[ว.21] แบบ วฐ.1-3
[ว.21] คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
[ว.21] แบบรายงาน วฐ. 2
[ว.21] เอกสารประกอบการประเมิน วฐ.2 ปีการศึกษา 2563
[ว.21] บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ประจำปีการศึกษา 2563
[ว.21] ประกาศการนับชั่วโมงปฏิบัติงาน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
[ว.21] ตัวอย่างการกรอกข้อมูล วฐ.2 ของอาจารย์ฉลาด ไชยสรุะ ให้คุณครูทุกท่านกรอกตามแบบฟอร์มนี้
[ว.21] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563