หัวข้อ/เรื่อง

ตัวชี้วัดการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)

รายละเอียด

- ตัวชี้วัดการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)

No. ชื่อไฟล์
1. ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ.pdf