หัวข้อ/เรื่อง

[ เอกสารประกอบการประเมิน วฐ.2 ปีการศึกษา 2563 ]

รายละเอียด

เอกสารกำหนดรายละเอียดเอกสารของการประเมิน วฐ.3 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) แยกเป็น 3 วิทยฐานะคือ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และ เชี่ยวชาญ รวมถึงเอกสารประกอบแยกตามตัวชี้วัด ****หมายเหตุ เอกสารที่จัดเตรียมเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่โรงเรียนไม่มีหรือมีหารปรับปรุงแก้ไขจากของเดิมเอหสารบางอย่างที่โรงเรียนกำหนดไว้แล้วให้ใช้ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนดังนั้นบางกล่องอาจว่างเปบ่าเนื่องจากโรงเรียนได้กำหนดแบบฟอร์มเอกสารไว้แล้ว