ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19)
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
แนะนำรายวิชา (Credit Bank)