ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1.เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2.เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่อง แจ้งการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564