การสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๓ กันยายน ๒๕๖๓
กดโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้ TO BE NUMBER ONE IDOL 10 (รอบประเทศ)
การรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
บรรยากาศการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา