[พิมพ์ใบสมัคร]

[ ยอดผู้สมัคร ]
   
ห้องเรียนปกติ :        เลือกแผนการเรียน
   
ประเภทการสมัคร :     สอบคัดเลือกทั่วไป (9 พฤษภาคม 2564)
    สอบความสามารถพิเศษ (6 พฤษภาคม 2564)
   

1.ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า :
ชื่อ :
นามสกุล :
วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)
วันที่ : เดือน : ปี พ.ศ. :
เลขบัตรประชาชน :
Email :
เบอร์โทรศัพท์ :
เชื้อชาติ : สัญชาติ :
ศาสนา :
   

2.ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ชื่อหมู่บ้าน :
ซอย : ถนน :
แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
   

3.ที่อยู่ปัจจุบัน

แตกต่างจากที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ชื่อหมู่บ้าน :
ซอย : ถนน :
แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
   

4.ข้อมูลบิดา

ชื่อ : นามสกุล :
บัตรประชาชน :
อาชีพ :
โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
   

5.ข้อมูลมารดา

ชื่อ : นามสกุล :
บัตรประชาชน :
อาชีพ :
โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
   

6.เจ้าบ้าน

       เจ้าบ้านมีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น
บิดา     มารดา     ปู่     ย่า     ตา     ยาย     อื่นๆ ระบุ
   
ชื่อ : นามสกุล :
บัตรประชาชน :
อาชีพ :
โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
   

7.สถานภาพการศึกษา

สถานะภาพ :
เกรดเฉลียสะสม (GPA) :
จากโรงเรียน :
จังหวัด :
เขต/อำเภอ :
แขวง/ตำบล :
สังกัด : สพฐ.     เอกชน     กรุงเทพมหานคร     สกอ.     อปท.    
   

8.คะแนน O-NET

(91) ภาษาไทย :
(94) คณิตศาสตร์ :
(95) วิทยาศาสตร์ :
(93) ภาษาอังกฤษ :