แบบฟอร์มแจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ICT

1.ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า :
ชื่อ :
นามสกุล :
วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)
วันที่ : เดือน : ปี พ.ศ. :

เลขบัตรประชาชน :

Email :
เบอร์โทรศัพท์ :
เชื้อชาติ : สัญชาติ :
ศาสนา :
   

2.ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ชื่อหมู่บ้าน :
ซอย : ถนน :
แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
   

3.ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่แตกต่างจากที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ชื่อหมู่บ้าน :
ซอย : ถนน :
แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
   

4.ข้อมูลบิดา

ชื่อ : นามสกุล :
บัตรประชาชน :
อาชีพ :
โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
   

5.ข้อมูลมารดา

ชื่อ : นามสกุล :
บัตรประชาชน :
อาชีพ :
โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
   

6.เจ้าบ้าน

       เจ้าบ้านมีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น
บิดา     มารดา     ปู่     ย่า     ตา     ยาย     อื่นๆ ระบุ
ชื่อ : นามสกุล :
บัตรประชาชน :
อาชีพ :
โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
   

7.สถานภาพการศึกษา

สถานะภาพ :
เกรดเฉลียสะสม (GPA) :
จากโรงเรียน :
จังหวัด :
เขต/อำเภอ :
แขวง/ตำบล :
สังกัด : สพฐ.     เอกชน     กรุงเทพมหานคร     สกอ.     อปท.