# เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบที่ ห้อง เลขที่นั่งสอบ วันที่สมัคร
1 31028 นางสาว กานติศา โชคมานุสรณ์ 1 761 1 2020-03-26 14:33:18
2 31001 นางสาว ศุภิสรา แพทย์พิทักษ์ 1 761 2 2020-03-26 14:37:32
3 31002 นาย บวรกิตติ์ ศรีมานนท์ 1 761 3 2020-03-26 14:56:10
4 31003 เด็กหญิง วริศรา วงเสนา 1 761 4 2020-03-26 14:58:09
5 31004 นางสาว นวินดา โพธิ์พิทักษ์กุล 1 761 5 2020-03-26 15:25:41
6 31005 เด็กชาย ณฐนนท์ ส่องสกาวฟ้า 1 761 6 2020-03-26 16:44:58
7 31006 เด็กหญิง นภัสรา ชัยเนตร 1 761 7 2020-03-26 18:19:38