NO. คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล แผนการเรียน จากโรงเรียน จังหวัด วันที่ลงทะเบียน/แก้ไข
1 นางสาว อารียาภรณ์ รักงาม ศิลปศึกษา_ภาษาเกาหลี วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-10 22:20:22
2 นาย ภูผา คอนแก้ว วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 08:56:50
3 นางสาว นิธาดา แซ่ซิ้ม ศิลปศึกษา_ภาษาจีน วัดปากบ้อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 09:54:22
4 เด็กหญิง เอมอมร สุดประสงค์ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 09:55:15
5 เด็กหญิง จันทกานต์ การกล้า คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 10:03:11
6 เด็กหญิง นิศากร อุดมลาภ คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 10:11:25
7 นาย อมรฤทธิ์ สมจิตต์ชอบ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 15:47:36
8 นาย รักรวีย์ สาลี ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา อัลกุรรออ์วิทยา กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 11:08:30
9 นาย บุรัสกร พิทักษ์ ศิลปศึกษา_ภาษาญี่ปุ่น อัลกุรรออ์ วิทยา กรุงเทพมหานคร 2020-03-12 13:54:29
10 เด็กหญิง ประภัสสร ผิวบาง ศิลปศึกษา_ภาษาจีน วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 12:42:41
11 เด็กหญิง ณิชารีย์ บุญวิริยะยงค์ คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ สตรีวัดมหาพฤฒนารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 12:48:17
12 นาย วัสยศ โกบเจริญ ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา อัลกุรรออฮฮ์วิทยา กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 13:57:30
13 เด็กหญิง ไอริณ กาซัน ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา ประสานวิทย์วัฒนา กรุงเทพฯ 2020-03-11 14:11:25
14 นาย โสธร ไข่กา วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-14 13:41:37
15 เด็กหญิง ศิริกานต์ ทีปะลา ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา ประสานวิทย์วัฒนา กรุงเทพฯ 2020-03-11 14:50:27
16 นางสาว พัชรพร โหมกลาง วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-17 14:15:42
17 นาย ฐิตินันท์ ขำอิน ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-12 11:23:14
18 เด็กชาย ธนกร เสวครบุรี วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ เกษมพิทยา กรุงเทพ 2020-03-11 20:50:33
19 นาย กฤษดา น้อยกัญญา ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา วัดปากบ่อ กรุงเทพ 2020-03-11 19:18:07
20 เด็กหญิง กัญญรัตน์ บัวจำรัส วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ บุญญรักษ์วรานุสรณ์ เพชรบูรณ์ 2020-03-13 09:41:07
21 เด็กชาย วุฒิชัย วิจิตรานนท์ ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา วัดปากบ่อ กรุงเทพ 2020-03-11 20:17:53
22 นางสาว สุภัคจิรา แว่นกลาง คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ เพี้ยนพินอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-17 10:24:59
23 เด็กชาย กิตติภาส แขมคำ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 21:10:37
24 นางสาว กฤตพร ทัศนส่วางคุณ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 21:12:26
25 นางสาว ณัฐวดี ใจงามเที่ยงแท้ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-11 21:19:23
26 นาย กฤตภาส เนตรงามทวี วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ พระแม่มารีพระโขนง กรุงเทพฯ​ 2020-03-11 21:51:16
27 นาย ณัฐพงศ์ ซาซง คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 2020-03-24 23:34:55
28 นาย ภัทรพล ฉ่ำจิตร วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-12 10:46:11
29 นางสาว จุฑามณี สิงห์เรือง คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ 2020-03-18 09:52:29
30 นาย เกริกพล กุลสอนนาน วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-12 13:24:12
31 นางสาว พิยดา จำปางาม วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ แสงหิรัญ กรุงเทพมหานคร 2020-03-12 13:24:22
32 เด็กชาย สุภัค ห่อยผักแว่น คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-12 14:10:48
33 นางสาว ธัญญสรณ์ พัฒนะอมรนันท์ ศิลปศึกษา_ภาษาจีน วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-16 16:37:14
34 นาย ธนากร Maria ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-12 19:08:08
35 นาย เอกอานนท์ พุทธิพันธุ์ชาติ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-17 16:17:48
36 เด็กชาย วรวุมิ สุวรรณเหม ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา วัดปากบ่อ กรุงเทพ 2020-03-13 12:11:37
37 นาย กิตติวัฒน์ สีสมุทร์ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ บ้านห้วยใหญ่ ลพบุรี 2020-03-21 20:20:39
38 นาย ณัฏพล มิตยสิทธิ์ คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-14 12:02:32
39 นางสาว สุนิศา ลับกระโทก ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร 2020-03-14 20:06:29
40 นางสาว กมลวรรณ แก้วรัตน์ ศิลปศึกษา_ภาษาจีน บึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณ์ 2020-03-14 23:47:15
41 เด็กชาย จิรายุ พระเมือง วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดใต้(ราษฎรนิรมิต)​ กรุงเทพฯ​ 2020-03-15 15:51:56
42 เด็กหญิง ธนพร จึงดำรงกิจ ศิลปศึกษา_ภาษาญี่ปุ่น พระแม่มารีพระโขนง กรุงเทพมหานคร 2020-03-15 16:39:45
43 เด็กหญิง สุชานาฎ สุขจันทร์เทาะ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร 2020-03-17 19:35:16
44 เด็กชาย คาร์ลอส โฮเซ่ อาร์โรโย วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ แสงหิรัญ กรุงเทพ 2020-03-15 20:37:32
45 นางสาว ธัญญาภัค มาลีหวล ศิลปศึกษา_ภาษาเกาหลี พระแม่มารีพระโขนง กรุงเทพมหานคร 2020-03-15 22:41:56
46 นางสาว จิรัชญา ช่วยนา คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ เพี้ยนพินอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-19 22:43:18
47 นาย ปัณณกร อ่อนจินดา วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ ปทุมคงคา กทม 2020-03-16 12:07:30
48 นางสาว เบญญาภา ปัญจมหาพร ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา นันทวิทย์ ชลบุรี 2020-03-16 12:41:04
49 นาย มงคลชนะ อนุหะนายนต์ ศิลปศึกษา_ภาษาฝรั่งเศส สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพ 2020-03-16 14:45:51
50 นางสาว อภิญญา หวังห้องกลาง วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-16 15:18:09
51 นาย ศรายุทธ นาสา ศิลปศึกษา_ภาษาญี่ปุ่น วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-19 16:21:05
52 นาย ชลกร สิมพา ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา ไชยวานวิทยา อุดรธานี 2020-03-16 18:08:00
53 เด็กหญิง ภัคภิญญา ธรรมจิต วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี ปทุมธานี 2020-03-17 22:35:02
54 เด็กหญิง นันท์ชพร นาชะกาษ คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ ธันยธรณ์พิทยา อำนาจเจริญ 2020-03-16 21:29:32
55 นาย ณัฐพล สุภาวรรณ์ ศิลปศึกษา_ภาษาจีน วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-16 21:12:50
56 นาย สิทธิพล แจ้งหิรัญทิพย์ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-17 14:02:33
57 เด็กหญิง น้ำฝน กนกวานิช ศิลปศึกษา_ภาษาฝรั่งเศส มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพ 2020-03-16 23:24:12
58 เด็กชาย ปัณญ์ หอมระรื่น ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา ราชดำริ กรุงเทพมหานคร 2020-03-17 00:51:58
59 นางสาว กมลวรรณ มาชาตรี วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2020-03-17 09:27:54
60 นาย นันฐกรณ์ สุขีสิทธิ์ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-17 10:03:10
61 นาย เมธาสิทธิ์ ญาติกิ่ง ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพฯ 2020-03-17 19:32:42
62 นาย อดิศร คำภูแก้ว วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดใต้(ราษฎรนิรมิต) กรุงเทพมหานคร 2020-03-17 13:24:25
63 เด็กหญิง ดลพร ยินดีสุข ศิลปศึกษา_ภาษาจีน บ้านก็มี่วิทยา ลพบุรี 2020-03-17 20:41:21
64 เด็กชาย วรากร กันเรืองแสง ศิลปศึกษา_ภาษาญี่ปุ่น ราชดำริ กรุงเทพ 2020-03-17 13:38:40
65 เด็กหญิง แพรพลอย นิลพันธุ์ คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ แสงหิรัญ กรุงเทพมหานคร 2020-03-17 16:41:28
66 นางสาว ศศิวิมล ศรีสุพล คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ 2020-03-17 17:42:38
67 นางสาว หฤทัย ศรีบัวงาม คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ วัดปากบ่อ กทม 2020-03-17 18:11:01
68 นางสาว ชุติมา พวงเลิศบุญคง ศิลปศึกษา_ภาษาจีน ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี 2020-03-17 18:11:59
69 นาย อิทธิกร จำเนียรสาท วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพ 2020-03-28 18:59:54
70 นางสาว จุฑารัตน์ สมภูมิ ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา บ้านห้วยยาง อุตรดิตถ์ 2020-03-17 21:00:58
71 นางสาว สิรินยา ดวงรัตน์ ศิลปศึกษา_ภาษาเกาหลี อัลกุรรออ์วิทยา ( ประเวศ ) กรุงเทพมหานคร 2020-03-17 22:23:16
72 นาย ชญานิทร ศรีสมัย ศิลปศึกษา_ภาษาญี่ปุ่น วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-18 12:48:25
73 นาย พรทรัพย์ ถมปัด ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพ 2020-03-18 14:13:48
74 นาย ยศนันท์ สุราทิพย์ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ บ้านหัวคู ร้อยเอ็ด 2020-03-18 15:04:45
75 นาย ปนัสกร นนทพันธุ์​ ศิลปศึกษา_ภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิวัดราษฎร์​ศรัทธาธรรม กรุงเทพฯ​ 2020-03-18 16:23:08
76 นาย ธัญพิสิษฐ์ ศรีภิรมย์ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ พรตพิทยพยัต กรุงเทพ 2020-03-18 16:41:15
77 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ณ ลำปาง วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-18 16:45:26
78 นาย ภาคิน ตันธนโชติ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ ปทุมคงคา กรุงเทพ 2020-03-19 14:41:21
79 นางสาว อนัชชา เขื่อนเมือง คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-19 16:20:15
80 เด็กหญิง พรรวษา วนารักษ์พิทักษ์ คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-19 17:45:49
81 นางสาว สุภาดา กระแสร์โสม ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา บ้านกันโจรง สุรินทร์ 2020-03-20 14:28:20
82 นางสาว ชัชดาว สารทรง ศิลปศึกษา_ภาษาจีน พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2020-03-20 17:54:34
83 เด็กหญิง จิณณพ​ั​ตส์​ เทพ​รัตน์​ ศิลปศึกษา_ภาษาเกาหลี สารสาสน์​วิเทศ​ร่มเกล้า​ กรุงเทพ​ 2020-03-20 20:06:18
84 นาย ธนวัฒน์ สามงาม วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-20 21:36:41
85 นางสาว ปวีณา เปี่ยมบุญสุรัติ คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-20 20:41:21
86 เด็กชาย สุชานนท์ ภักดีบาง ศิลปศึกษา_ภาษาจีน โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี 2020-03-29 20:55:02
87 นาย วรโชติ เชื้อต่าย วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ รุ่งเรืองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-21 13:55:54
88 นาย ณัฏฐากร ภูขาว วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร 2020-03-21 21:53:45
89 นาย กฤตยชญ์ สีวิเศษ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ ระยองวิทยาคมปากน้ำ ระยอง 2020-03-23 01:48:19
90 เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย์ ชายม คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-23 15:09:20
91 นางสาว กุลนิดา แน่นอุดร ศิลปศึกษา_ภาษาจีน พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2020-03-24 02:30:17
92 นางสาว ภานุมาศ ชำนาญนิตย์ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ ชุมชนบ้านบางทรายน้อย มุกดาหาร 2020-03-25 09:50:54
93 นาย ปาฏิหาริย์ ทุมผา วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 2020-03-24 13:32:16
94 เด็กหญิง ณิชกานต์ นากาตะ ศิลปศึกษา_ภาษาญี่ปุ่น มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-26 12:00:07
95 นางสาว มัณฑนา เเสงกอง วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร 2020-03-25 10:33:39
96 นางสาว อุดมลักษณ์ จำปาสอน วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร 2020-03-25 10:54:45
97 นางสาว สิริกร อยู่คมโชติ วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพ 2020-03-25 13:22:56
98 นาย อานนท์ ปิยะวิชยานนท์ ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร 2020-03-25 14:10:45
99 นาย เกรียงไกร ด่านเมฆพิรุณ ศิลปศึกษา_ภาษาไทย_สังคมศึกษา ยาบีบรรณวิทย์ ปัตตานี 2020-03-25 18:39:13
100 นางสาว วรกานต์ มูเก็ม ศิลปศึกษา_ภาษาฝรั่งเศส มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-25 23:56:55
101 เด็กหญิง วริศรา แสงระวี คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ รุ่งเรืองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-26 15:46:57
102 นางสาว ศิริพร รอดนิตย์ คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ รุ่งเรืองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2020-03-27 13:01:37
103 นางสาว วรัชญา พันธุ์หอม คณิตศาสตร์_ภาษาอังกฤษ พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2020-03-28 02:51:47
104 นาย สายลม ชอบสวย วิทยาศาตร์_คณิตศาสตร์ คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว 2020-03-28 13:58:13