เข้าสู่ระบบ/[บันทึกข้อมูล]
ลำดับ รายละเอียด/วัตถุประสงค์การใช้งาน หน่วยงาน บริการ/Service [สี] จำนวน/แผ่น [ขาว-ดำ] จำนวน/แผ่น วัน-เวลา
1 ปกแผนกลุ่มสาระศิลปะ ศิลปะ
ปริ้น/Print
20 0 2020-03-12 15:08:30
2 คู่มือนักเรียน 2563 บริหารงานบุคคล
ปริ้น/Print
0 140 2020-03-03 15:50:58
3 รายงานกิจกรรม 2562 นโนบายและแผนงาน
ปริ้น/Print
0 600 2020-01-29 15:02:32
4 -best practice ศิลปะ
ปริ้น/Print
50 0 2020-01-28 17:49:37
5 ป้ายติดโครงงานคุณธรม 1/1-6/9 บริหารงานบุคคล
ปริ้น/Print
0 68 2020-01-23 11:29:03
6 -ปริ้นรายงานผลการดำเนิงานโครงการ ปี 2559-2562 คอมพิวเตอร์
ปริ้น/Print
50 200 2020-01-21 20:34:28
7 -เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค ศิลปะ
ปริ้น/Print
100 0 2020-01-21 16:58:30
8 เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ศิลปะ
ปริ้น/Print
40 0 2020-01-21 16:57:05
9 เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ศิลปะ
ปริ้น/Print
100 0 2020-01-21 16:57:01
10 งานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ
สำเนา/Copy
100 50 2020-01-20 14:36:19
11 -ถ่ายเอกสารใบเเทนบัตรประจำตัวนักเรียน บริหารงานบุคคล
สำเนา/Copy
0 500 2020-01-17 18:26:04
12 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรีมพร้อมการประเมิน สมศ รอบ 4 คณิตศาสตร์
ปริ้น/Print
640 0 2020-01-09 18:39:54
13 ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ
ปริ้น/Print
50 0 2020-01-09 17:32:26
14 ถ่ายเอกสารแบบตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษษกับกิจกรรมโครงการปีงบประมาณ2559-2562 นโนบายและแผนงาน
สำเนา/Copy
42 670 2020-01-08 08:55:37
15 ปริ้นแผนการสอนวิชาศิลปะ 4 ศิลปะ
ปริ้น/Print
0 250 2019-12-25 15:44:27
16 -สำเนารายละเอียดพัสดุ open house 2020 บริหารวิชาการ
สำเนา/Copy
0 10 2019-12-25 12:17:57
17 วาระประชุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานผู้อำนวยการ
สำเนา/Copy
0 175 2019-12-25 10:50:27
18 งานสภาผู้ปกครองแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ
สำเนา/Copy
0 55 2019-12-17 11:39:04
19 งานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ
สำเนา/Copy
0 1200 2019-12-13 09:15:14
20 -สมุดคู่มือลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าค่าย งานลูกเสือ
ปริ้น/Print
320 0 2019-12-12 10:16:18
21 -สมุดคู่มือลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าค่าย งานลูกเสือ
ปริ้น/Print
320 0 2019-12-12 10:16:14
22 เอกสารลูกเสือ งานลูกเสือ
ปริ้น/Print
100 100 2019-12-11 13:41:56
23 โครงการปี 60 - 62 + รายงานโครงการ 60+61 คอมพิวเตอร์
ปริ้น/Print
35 200 2019-12-11 12:45:55
24 โครงการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปริ้น/Print
20 0 2019-12-09 13:46:43
25 คำสั่งค่ายลูกเสือ ม.2-3 งานลูกเสือ
ปริ้น/Print
0 20 2019-12-09 13:11:42
26 ประชุมครูรวม เดือนธันวาคม 2562 (150 ชุด) สำนักงานผู้อำนวยการ
สำเนา/Copy
900 0 2019-12-09 12:40:41