เข้าสู่ระบบ/[บันทึกข้อมูล]
ลำดับ รายละเอียด/วัตถุประสงค์การใช้งาน หน่วยงาน บริการ/Service [สี] จำนวน/แผ่น [ขาว-ดำ] จำนวน/แผ่น วัน-เวลา
1 -best practice ศิลปะ
ปริ้น/Print
50 0 2020-01-28 17:49:37
2 ป้ายติดโครงงานคุณธรม 1/1-6/9 บริหารงานบุคคล
ปริ้น/Print
0 68 2020-01-23 11:29:03
3 -ปริ้นรายงานผลการดำเนิงานโครงการ ปี 2559-2562 คอมพิวเตอร์
ปริ้น/Print
50 200 2020-01-21 20:34:28
4 -เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค ศิลปะ
ปริ้น/Print
100 0 2020-01-21 16:58:30
5 เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ศิลปะ
ปริ้น/Print
40 0 2020-01-21 16:57:05
6 เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ศิลปะ
ปริ้น/Print
100 0 2020-01-21 16:57:01
7 งานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ
สำเนา/Copy
100 50 2020-01-20 14:36:19
8 -ถ่ายเอกสารใบเเทนบัตรประจำตัวนักเรียน บริหารงานบุคคล
สำเนา/Copy
0 500 2020-01-17 18:26:04
9 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรีมพร้อมการประเมิน สมศ รอบ 4 คณิตศาสตร์
ปริ้น/Print
640 0 2020-01-09 18:39:54
10 ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ
ปริ้น/Print
50 0 2020-01-09 17:32:26
11 ถ่ายเอกสารแบบตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษษกับกิจกรรมโครงการปีงบประมาณ2559-2562 นโนบายและแผนงาน
สำเนา/Copy
42 670 2020-01-08 08:55:37
12 ปริ้นแผนการสอนวิชาศิลปะ 4 ศิลปะ
ปริ้น/Print
0 250 2019-12-25 15:44:27
13 -สำเนารายละเอียดพัสดุ open house 2020 บริหารวิชาการ
สำเนา/Copy
0 10 2019-12-25 12:17:57
14 วาระประชุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานผู้อำนวยการ
สำเนา/Copy
0 175 2019-12-25 10:50:27
15 งานสภาผู้ปกครองแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ
สำเนา/Copy
0 55 2019-12-17 11:39:04
16 งานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ
สำเนา/Copy
0 1200 2019-12-13 09:15:14
17 -สมุดคู่มือลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าค่าย งานลูกเสือ
ปริ้น/Print
320 0 2019-12-12 10:16:18
18 -สมุดคู่มือลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าค่าย งานลูกเสือ
ปริ้น/Print
320 0 2019-12-12 10:16:14
19 เอกสารลูกเสือ งานลูกเสือ
ปริ้น/Print
100 100 2019-12-11 13:41:56
20 โครงการปี 60 - 62 + รายงานโครงการ 60+61 คอมพิวเตอร์
ปริ้น/Print
35 200 2019-12-11 12:45:55
21 โครงการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปริ้น/Print
20 0 2019-12-09 13:46:43
22 คำสั่งค่ายลูกเสือ ม.2-3 งานลูกเสือ
ปริ้น/Print
0 20 2019-12-09 13:11:42
23 ประชุมครูรวม เดือนธันวาคม 2562 (150 ชุด) สำนักงานผู้อำนวยการ
สำเนา/Copy
900 0 2019-12-09 12:40:41